Programski ciljevi USN "Car Konstantin"


CILJEVI UDRUŽENJA

 Udruženje Stvaralaca Niša "Car Konstantin" osnovano je u Nišu, 02.06.2011. sa ciljem da se maksimiziraju rezultati stvaranja i stvaralaštva u našem gradu. Inicijatori za formiranje ovog udruženja su ljudi koji se dugo godina bave stvaralaštvom i oni koji podržavaju stvaralaštvo u Nišu. Ciljevi radi kojih se Udruženje osniva su: 
- unapređivanje, promocija i afirmacija stvaralaštva u svim oblastima i delatnostima ljudskog delovanja
- informisanje i obrazovanje građana, a posebno mladih, o značaju stvaranja i stvaralaštva za razvoj ljudske zajednice
- organizovanje aktivnosti na podsticanju kreativnog rada i stvaralaštva u svim oblastima
 - javno zalaganje za promenu navika u pogledu vrednovanja i valorizovanja stvaralačkih dostignuća pojedinaca i grupa
- pokretanje građanskih inicijativa

  • sPredsednik upravnog odbora

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK - mr Novica Ranđelović
ZAMENIK PREDSEDNIKA - Katarina Stanković
POTPREDSEDNIK- mr Dragana Perković Antić
POTPREDSEDNIK- Jovan Mandić
SEKRETAR- Dragan Vidojković
PREDSEDNIK SKUPŠTINE - prof. dr Mile Novaković 


  • sDSCN8501.jpg

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK - Dragan Rađenović

STATUT UDRUŽENJA 

Na osnovu člana 12. i 22 Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS” br.51/09), Osnivačka skupština Udruženja stvaralaca Niša, na sednici održanoj dana 02. juna 2011. godine, donosi 
 S T A T U TUDRUŽENjA STVARALACA NIŠA „CAR KONSTANTIN“ - NIŠ 
 I. OSNOVNE ODREDBE 
 Član 1. 
Udruženje stvaralaca Niša «Car Konstantin» - Niš (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i nedobitno multidisciplinarno udruženje fizičkih i pravnih lica, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva Udruženja u oblasti stvaralaštva. II. CILjEVI UDRUŽENjA 
 Član 2. 
Ciljevi Udruženja su: unapređivanje, afirmacija i promocija stvaralaštva u svim oblastima i delatnostima ljudskog delovanja, informisanje i obrazovanje građana, a posebno mladih, o značaju stvaranja i stvaralaštva za razvoj ljudske zajednice, organizovanje aktivnosti na podsticanju kreativnog rada i stvaralaštva u svim oblastima, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu vrednovanja i valorizovanja stvaralačkih dostignuća pojedinaca i grupa. 
 Član 3. 
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:1) prikuplja i obrađuje dokumentaciju, naučnu i stručnu literaturu iz raznih područja stvaralaštva;2) organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, tribine, seminare, treninge, radionice, slikarske i književne kolonije, letnje škole i druge oblike inovacije i obrazovanja u pojedinim oblastima stvaralaštva;3) izdaje i objavljuje knjige, enciklopedije, brošure, kataloge i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na pojedine oblasti stvaralaštva, u skladu sa zakonom;4) organizuje sajamske prezentacije, smotre, salone, aukcije, izložbe, promocije, književne večeri i druge manifestacije čiji je cilj promocija i afirmacija stvaralačkih rezultata pojedinaca i grupa;5) organizuje i podstiče istraživanja i razvoj raznih vidova stvaralaštva u skladu sa planovima i programima rada i razvoja Udruženja i njegovih pojedinačnih i kolektivnih članova;6) aplicira samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama na domaćim i međunarodnim konkursima sa projektima iz pojedinih oblasti stvaralaštva;7) organizuje takmičenja stvaralaca i izbor prestižnih stvaralačkih ostvarenja; 8) organizuje stručne i programske ekskurzije u zemlji i inostranstvu;9) sarađuje sa univerzitetima, školama, stvaralačkim, stručnim i drugim udruženjimai drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu 
 III. NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENjA 
 Član 4. 
Naziv Udruženja je: Udruženje stvaralaca Niša »Car Konstantin» - Niš.Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of creators Nish »CAR KONSTANTIN« - Nish.Skraćeni naziv Udruženja je USN «Car Konstantin» Niš.Udruženje ima sedište u Nišu.Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije. IV. ČLANOVI UDRUŽENjA 
 Član 5. Član 
Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeveUdruženja i Statut, potpiše pristupnicu za učlanjenje i redovno izmiruje godišnju članarinu.Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti u skladu sa zakonom. Udruženje može imati počasne članove. Počasne članove proglašava Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora. Počasnim članom proglašava se fizičko ili pravno lice koje svojim delovanjem izuzetno doprinosi ostvarivanju ciljeva i jačanju ugleda Udruženja. Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima. 
 Član 6. 
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. 
 Član 7. 
Punoletni član Udruženja ima pravo da:1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;2) neposredno učestvuje u odlučivanju u organima Udruženja;3) bira i bude biran u organe Udruženja;4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana. Član Udruženja je dužan da:1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;3) redovno plaća članarinu;4) obavlja druge poslove koji mu se povere. V. ORGANI UDRUŽENjA Član 8. 
 Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. 
 Član 9. 
Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja. Skupština:1) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;2) usvaja druge opšte akte Udruženja;3) donosi plan i program rada Udruženja;4) bira i razrešava predsednika Skupštine;5) bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;6) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora;7) razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju;8) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;9) odlučuje o udruživanju Udruženja u saveze i međunarodne asocijacije;10) odlučuje o drugim pitanjima kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja11) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.Skupština bira predsednika javnim glasanjem iz reda svojih članova na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.Redovna sednica Skupštine se održava jednom godišnje. Saziva je predsednik Skupštine.Vanredna sednica Skupštine mora se sazivati na predlog Upravnog odbora, ili na zahtev najmanje jedne trećine članova Udruženja. Predlog, odnosno zahtev se podnosi predsedniku Skupštine u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje zahteva. Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u rood 30 dana od dana podnošenja predloga, odnosno zahteva za njeno sazivanje.Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga, odnosno zahteva, pisanim ili elektronskim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda sa materijalom za razmatranje. Ako u ovom roku ne sazove Skupštinu, predstavnikUpravnog odbora, odnosno podnosioca zahteva će je sazvati u daljem roku od 15 dana. Sednicu Skupštine otvara i njom predsedava predsednik Skupštine ili predstavnik Upravnog odbora, odnosno podnosioca zahteva.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine članova sa pravom glasa. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova. 
 Član 10. 
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva i zadataka udruženja utvrđenih ovim Statutom.Upravni odbor ima 11 članova, koje bira i opoziva Skupština.Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i potpredsednike. Upravni odbor može imenovati izvršnog direktora i/ili sekretara Udruženja. 
 Član 11. 
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva fi nansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja. Potpredsednici pomažu predsedniku i zameniku u rukovođenju Udruženjem u skladu sa internom podelom rada. O broju potpredsednika odlučuje Upravni odbor, pre njihovog izbora. 
 Član 12. 
Upravni odbor:1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;4) donosi finansijske odluke;5) podnosi izveštaj o svom radu i o finansijskom poslovanju Udruženja na svakoj sednici Skupštine;6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenim predlogom ili na inicijativu najmanje devet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;7) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;8) po potrebi formira ogranke za pojedine vidove stvaralaštva i druga stalna i povremena radna tela i imenuje njihove članove;9) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik po svojoj inicijativi ili na predlog članova Upravnog odbora. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. 
 Član 13. 
Nadzorni odbor kontroliše fi nansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i opoziva Skupština. Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe.Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik.Nadzorni odbor radi u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. 
 VI. JAVNOST RADA UDRUŽENjA
 Član 14. 
Rad Udruženja je javan.Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja. VII. OGRANCI UDRUŽENjA I SAVEZI 
 Član 15. 
Udruženje može osnovati svoj ogranak (odeljenje, sekciju, izdavačku jedinicu, podružnicu, grupu, klub i dr.), bez statusa pravnog lica.Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. 
 Član 16. 
Udruženje se može udruživati u saveze i druga udruženja u zemlji i inostranstvu, o čemu odluku donosi Skupština. 
 VIII. IMOVINA I OBAVLjANjE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA 
 Član 17. 
Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona (donacija), finansijskih pomoći (subvencija), i na drugi zakonom dozvoljen način. 
 Član 18. 
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja, od prodaje umetničkih slika, skulptura, idejnih projekata i drugih ostvarenja prikupljenih tokom realizacije akcija u okviru radionica, slikarskih i književnih kolonija, letnjih škola stvaralaštva, od prodaje izlagačkog prostora na sajmovima, smotrama i izložbama, kao i od drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja. 
 Član 19. 
Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim statutom.Udruženje može neposredno da obavlja privrednu delatnost: 5811 – izdavanje knjiga, brošura, CD-a, muzičkih knjiga i drugih publikacija, umetničkih slika, skulptura i dr .Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ovih delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Agenciju za privredne registre.Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata. IX. PRESTANAK RADA UDRUŽENjA 
 Član 20. 
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 
 Član 21. 
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja prenosi se na udruženje iz oblasti stvaralaštva čije je sedište u Nišu, koje ostvaruje slične ciljeve i ima status domaćeg nedobitnog pravnog lica. Ako takvog udruženja nema, imovina Udruženja postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada gradu Nišu. Arhivska građa Udruženja predaje se Istorijskom arhivu u Nišu. X. PEČAT I ŠTAMBILj UDRUŽENjA 
 Član 22. 
Udruženje ima pečat elipsastog oblika na kojem je ćirličnim pismom u gornjoj polovini ispisano: Udruženje stvaralaca Niša, a u donjoj polovini: »Car Konstantin« - Niš. Štambilj Udruženja je pravougaonog oblika na kojem je ispisano: naziv Udruženja, mesto za broj, datum i sedište Udruženja. 
 XI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 Član 23. 
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima. 
 Član 24. 
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja